logo front

people3

Adviesbureau RiaHuisman is gespecialiseerd in het begeleiden en advies geven aan mensen die met de Socialezekerheidswetgeving en voorzieningen te maken hebben.

Hieronder wordt verstaan mensen die een WIA, WAO, WAJONG of WW uitkering ontvangen, of gaan ontvangen van het UWV, of vanuit de WWB (Wet, Werk en Bijstand) van de Sociale Dienst.

Heeft het UWV, of de Sociale Dienst in uw ogen een verkeerde beslissing genomen inzake uw uitkering, c.q. uw herbeoordeling en heeft u hulp nodig bij het indienen en schrijven van bezwaar – of beroepschriften, of wilt u begeleid worden in bezwaar – of beroepszaken? Adviesbureau RiaHuisman heeft ruim 35 jaar ervaring op het gebied van de Socialezekerheidswetgeving en staat u graag met raad en daad bij, in de wirwar van deze wetgevingsregels.

Ook kunt u bij Adviesbureau RiaHuisman terecht voor uw belastingzaken.

Wilt u meer informatie, of een intake gesprek aanvragen, dan kunt u contact opnemen tijdens kantooruren van 9.00 tot 18.00 uur. Tel: 033-4325941

waocafe

Van spreekuurhouder naar Adviesbureau

Interview

Ria Huisman, spreekuurhouder: "Hoe mensen tegelijkertijd kunnen winnen en verliezen bij de rechtbank

Ria Huisman is spreekuurhouder in Amersfoort. In die hoedanigheid spreekt ze veel WAO'ers die tegen de uitkomst van hun herbeoordeling bezwaar hebben gemaakt. Als het UWV de beslissing niet herziet zoals jij dat graag zou zien, dan kun je naar de bestuursrechter. Ben je het met zijn beslissing ook niet eens, dan kom je bij de Centrale Raad van Beroep terecht. Deze bepaalde onlangs dat het CBBS (Claimborgings- en Beoordelingssysteem), dat het UWV gebruikt om functies te duiden waarvoor je nog geschikt bent, op een aantal punten tekortschiet. Ria Huisman waarschuwt echter voor te veel optimisme, als je daar als client uiteindelijk wint.

Beroep gegrond, beslissing gehandhaafd
"Dan komen mensen bij mij op het spreekuur met: ik heb gelijk gekregen van de Rechtbank. Ze denken dat hun beroep tegen de WAO-beslissing nu is gehonoreerd. Maar de rechter zegt: het beroep wordt gegrond verklaard, de beslissing blijft gehandhaafd. De rechter wijst iedereen, in navolging van de Centrale raad van Beroep, die vraagtekens zette bij het sinds 1 januari 2002 gebruikte CBBS, terug naar het UWV. Terug naar de arbeidsdeskundigen dus, om dat gedeelte van de WAO-keuring zorgvuldiger te laten onderbouwen. Maar de beslissing blijft gehandhaafd. Het is maar zeer de vraag of mensen ook echt een nieuwe WAO-beslissing krijgen. Het betekent alleen veel meer werk voor het UWV. En veel gedoe voor de betrokkenen, die valse hoop koesteren dat zij toch gelijk krijgen. De mensen blijven gewoon minder of helemaal niet meer arbeidsongeschikt en moeten werk gaan zoeken, lopende het nieuwe arbeidsdeskundig onderzoek. Daarom heb ik jou gebeld", zegt Ria Huisman aan het slot van haar betoog, "om de mensen te laten weten dat ze blij zijn met niks."

"Op 9 november 2004 deed de Centrale raad van Beroep, het op een na hoogste rechtsorgaan in Nederland, uitspraak in administratieve beroepszaken over de WAO-beslissing (Zie gerelateerd artikel onderaan deze pagina). De Centrale raad van Beroep oordeelde dat de functies die met behulp van het CBBS tot stand waren gekomen, niet zorgvuldig genoeg onderbouwd waren. Het UWV heeft tot 1 juli 2005 de tijd gekregen om het CBBS aan te passen."
"Alle mensen die na die uitspraak van de Centrale Raad van Beroep naar de rechtbank gaan omdat het UWV hun bezwaar tegen hun WAO-beslissing heeft verworpen, krijgen zo op het oog gelijk maar het rechtsgevolg blijft bestaan, wordt dat genoemd,"legt Ria uit. "Dus eigenlijk hebben de mensen gewonnen en toch ook verloren. De arbeidsdeskundige moet zijn werk overdoen en de geduide functies beter motiveren. Dus ik denk", zegt Ria, dat de beslissingen in vrijwel alle gevallen hetzelfde blijven.

Van: AdviesbureauRiaHuisman gevestigd en kantoorhoudende te 3831 SV te Leusden aan de Vlietsingel 37 hierna te noemen; Rechtspersoon.

Artikel 1. Definities

1. In deze Algemene Voorwaarden en Betalingscondities wordt verstaan onder:

 Rechtspersoon: AdviesbureauRiaHuisman;

 Opdrachtgever: de wederpartij van rechtspersoon.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere opdracht en iedere overeenkomst tussen rechtspersoon en een opdrachtgever waarop rechtspersoon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met rechtspersoon, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Offertes

1. De door rechtspersoon gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen na offertedatum, tenzij anders aangegeven. Rechtspersoon is slechts aan de offertes gebonden, indien de aanvaarding hiervan, door de wederpartij schriftelijk/mondeling binnen 30 dagen zal worden bevestigd.

2. Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief 21% BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Uitvoering van de opdracht

1. Rechtspersoon zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2.Het tarief voor een intakegesprek bedraagt € 55,00 en duurt 1 uur, daarna gaat het tarief in van € 85,00 per uur.

3. Het tarief voor het uitvoeren van een bezwaar- of beroepsprocedure tegen derden bedraagt € 85,00 per uur.

4. Het tarief voor belastingaangiftes bedraagt € 85,00 per uur.

5. Overige kosten, zoals reiskosten, griffierecht en het versturen van aangetekende poststukken aan derden, die voor het goed ten uitvoer brengen van de procedure nodig waren, zullen separaat worden vermeld op de factuur.

6. Indien en voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft rechtspersoon het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

7. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan rechtspersoon aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan rechtspersoon worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig aan rechtspersoon zijn verstrekt, heeft rechtspersoon het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten en/of de uit vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

8. Rechtspersoon is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat rechtspersoon is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 5. Wijziging van de opdracht

1. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de opdracht indien overeenkomstig aanpassen.

2. Indien partijen overeenkomen dat de opdracht wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Rechtspersoon zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

3. Indien de wijziging of aanvulling op de opdracht financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal rechtspersoon de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.

4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal rechtspersoon daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de opdracht een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

5. In afwijking van lid 3 zal rechtspersoon geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 6. Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 7. Intellectueel eigendom

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt rechtspersoon zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

2. Alle door gebruiker verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van rechtspersoon worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.

3. Rechtspersoon behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 8. Annulering

1. Indien opdrachtgever nalaat een bevestigde afspraak voor een bezwaar-of beroepsprocedure met rechtspersoon 24 uur van tevoren te annuleren, is opdrachtgever één vol uurtarief van 85,00 verschuldigd aan rechtspersoon.

2. Indien opdrachtgever nalaat een bevestigde afspraak voor een intake-gesprek 24 uur van tevoren te annuleren, is opdrachtgever één vol uurtarief van 55,00 verschuldigd aan rechtspersoon.

Artikel 9. Ontbinding van de opdracht

1. De vorderingen van rechtspersoon op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de      volgende gevallen:

- na het aanvaarden van de opdracht aan rechtspersoon ter kennis gekomen omstandigheden geven rechtspersoon goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal (kunnen) voldoen;

- indien rechtspersoon de opdrachtgever bij het aanvaarden van de opdracht gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

2. In de genoemde gevallen is rechtspersoon bevoegd de verdere uitvoering van de opdracht op te schorten, dan wel tot beëindiging van de opdracht over te gaan, één en ander onverminderd het recht van rechtspersoon schadevergoeding te vorderen.

Artikel 10. Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 7 dagen na de factuurdatum, op een door rechtspersoon aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

2. Na het verstrijken van 7 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim;

de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van rechtspersoon en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens rechtspersoon onmiddellijk opeisbaar zijn.

4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 11. Incassokosten

1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd:

- over de eerste € 2.500,- 15%

- over het meerdere tot € 13.000,- 10%

- over het meerdere tot € 32.500,- 8%

- over het meerdere tot € 130.000,- 5%

- over het meerdere 3%

2. Indien rechtspersoon aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen deze ook voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

1. Rechtspersoon is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 13. Overmacht

1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van rechtspersoon worden daaronder inbegrepen.

2. Rechtspersoon heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat rechtspersoon haar verbintenis had moeten nakomen.

3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van rechtspersoon opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door rechtspersoon niet mogelijk is en langer duurt dan 2 maanden, zijn beide partijen bevoegd de opdracht te ontbinden, zonder dat er in dit geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.

4. Indien rechtspersoon bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 14. Geschillenbeslechting

De rechter in de woonplaats van Utrecht is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft rechtspersoon het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 15. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen rechtspersoon en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

Voor bedrijven die met de Sociale Zekerheidswetgeving te maken hebben,

geeft Adviesbureau RiaHuisman bedrijfsvoorlichting op het gebied van de gewijzigde

regelgevingen o.a.: WIA, WW, WAO/WAJONG. Wilt u als bedrijf weer helemaal up to

date zijn en uw klanten gedegen informatie kunnen verstrekken op het gebied van deze

Sociale Zekerheidswetten, zodat u ze nog beter van dienst kunt zijn? Dan bent u bij

AdviesbureauRiaHuisman aan het juiste adres. Door middel van heldere en duidelijke

voorlichting te geven bij u op het bedrijf kunt u weer de correcte informatie verstrekken.

Indien u voorgelicht wilt worden over bovenstaande wetten, dan kunt u contact opnemen

met Mw. M.A.T. Huisman tijdens kantooruren van 9.00 tot 18.00 uur.

Telefoon: 033-4325941groep mensen kring

Adviesbureau Riahuisman

Vlietsingel 37
3831 SV Leusden

Tel: 033-4325941
Mobiel: 06-30295646
Fax: 033-4325940
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.adviesbureauriahuisman.nl

IBAN NL43 INGB 000 5095432
KvKnr: 32166013